SZAJEWSKI, JOSHUA

JOSHUA SZAJEWSKI
SHEWCHUK, ORMISTON, RICHARDT & JOHNSON LLP
214 Main Street South
P.O. Box 1290
Kenora, Ontario P9N 3X7

Phone: (807) 468-5559
Fax: (807) 468-5504
Email: jszajewski@kenoralaw.com
Web Site: www.kenoralaw.com